---

تلفن­های مرکز:32900978-32900977 و 32900981  کد استان قم: 025         تلفکس: 32900926 

 

صندوق پستی :قم - 173/37165

ایمیل معاونت امور نخبگان: nokhbehhowzeh@ismc.ir

ایمیل معاونت امور استعدادهای برتر: estedadhowzeh@ismc.ir

 

آدرس:قم - بلوار جمهوری – کوچه جمهوری 2 – پلاک 15 طبقه چهارم

 

---