1397/03/31 14:49 جلسه چهلم هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر جلسه چهلم هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر در جلسه هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر، گزارش شناسایی استعدادهای برتر( دوره پنجم برادران و دوره سوم خواهران) و نیز گزارش شناسایی نخبگان حوزه علمیه استان قم ارائه گردید و در پایان، نتیجه شناسایی استعدادهای برتر دوره پنجم برادران و دوره سوم خواهران به تایید هیات امناء رسید. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=400989 uploads/1_330275.jpg
1397/03/22 15:35 اطلاعیه 29: چهار دوره منتخب جهت برگزاری در اردوی مشهد اطلاعیه 29: چهار دوره منتخب جهت برگزاری در اردوی مشهد از میان دوره های اعلام شده، چهار دوره طی نظرسنجی و ثبت نام از طلاب محترم استعداد برتر مورد تایید نهایی قرار گرفته و در اردوی مشهد برگزار خواهد شد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=400747 uploads/اردوی_مشهد_97_329399.jpg
1397/03/17 15:17 مصاحبه با رئیس مرکز درباره پایش شرایط پویایی و انجام مصاحبه‌های ارتقاء یافتگان دوره‌‌های اول، دوم و سوم از تاریخ 9 تیر مصاحبه با رئیس مرکز درباره پایش شرایط پویایی و انجام مصاحبه‌های ارتقاء یافتگان دوره‌‌های اول، دوم و سوم از تاریخ 9 تیر رئیس مرکز امور نخبگان: طلاب استعدادبرتر شناسایی شده در مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر میبایست جهت تداوم دوره حمایت، شرایط پویایی مندرج در ماده 5 دستورالعمل حمایت را حفظ نمایند. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=400688 uploads/حاج_آقای_عماد_329707.jpg
1397/03/06 12:3 اطلاعيه ثبت نام دومین دوره‌ی شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ی تبلیغ و امور فرهنگی سال 1397 اطلاعيه ثبت نام دومین دوره‌ی شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ی تبلیغ و امور فرهنگی سال 1397 ثبت نام دومین دوره‌ی شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ی تبلیغ و امور فرهنگی سال 1397 آغاز شد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=400422 uploads/پوستر-سایت-تبلیغ-1397_329160.jpg

نگاهی به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

 

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با هدف «برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در راستای تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی» در سال 1390 تأسیس شد.

 

جلسه چهلم هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر

در جلسه هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر، گزارش شناسایی استعدادهای برتر( دوره پنجم برادران و دوره سوم خواهران) و نیز گزارش شناسایی نخبگان حوزه علمیه استان قم ارائه گردید و در پایان، نتیجه شناسایی استعدادهای برتر دوره پنجم برادران و دوره سوم خواهران به تایید هیات امناء رسید. 14:49 - 1397/03/31 ادامه

نوزدهمین جلسه کارگروه حمایت و پشتیبانی نخبگان و استعدادهای برتر

بررسی برنامه‌های حمایتی مرکز امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه از استعدادهای برتر 15:11 - 1397/03/23 ادامه

جلسه نود و پنجم کمیسیون هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر

در جلسه کمسیون هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر، شیوه نامه مصاحبه استعدادهای برتر اصلاح و فروض شناسایی نخبگان بررسی گردبد. همچنین فرصت ورود به سطح بالاتر استعدادهای برتر خواهران در سومین دوره شناسایی (ناب) و شرایط سنی چهارمین دوره شناسایی (ناب 4) تعیین شد. 15:9 - 1397/03/23 ادامه

جلسه نود و چهارم کمیسیون هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر

در جلسه کمسیون هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر، پنجاه و هشت پرونده واجدین شرایط عرصه‌های آموزش، پژوهش و تبلیغ استعدادهای برتر برادران و سی و پنج پرونده واجدین شرایط عرصه پژوهش استعدادهای برتر خواهران بررسی گردبد. همچنین مسائل مربوط به چهارمین دوره شناسایی استعدادهای برتر خواهران (94) بررسی شد. در پایان نیز موضوع درخواست مرکز خدمات در خصوص ارائه اطلاعات استعدادهای برتر مطرح شد. 15:7 - 1397/03/23 ادامه