1399/04/12 12:27 تعیین 194 استعداد برتر دیگر در جلسه کمیسیون هیأت امنای مرکز امور نخبگان تعیین 194 استعداد برتر دیگر در جلسه کمیسیون هیأت امنای مرکز امور نخبگان شناسایی 194 نفر از استعدادهای برتر برادر و خواهر در سال 98 به تأیید کمیسیون هیأت امناء رسید. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=413276 uploads/komi_-1-7-4-99_358358.jpg
1399/03/08 10:39 برگزاری یکصد و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه برگزاری یکصد و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه تعیین آبان ماه هر سال به عنوان زمان بروزرسانی فعالیت‌های علمی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی جهت معرفی استعدادهای برتر به بنیاد ملی نخبگان، مرکز خدمات و بنیاد البرز ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=412914 uploads/IMG_7740_357451.JPG
1398/11/16 12:3 بروز رسانی اطلاعات و تکمیل سوابق بروز رسانی اطلاعات و تکمیل سوابق بروزرسانی اطلاعات موجود مربوط به استعدادهای برتر در سامانه مرکز امور نخبگان ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=411560 uploads/BE_321184.png
1398/10/02 13:32 آغاز حمایت‌های بنیاد ملیَ نخبگان کشور از تعدادی از مستعدین برتر حوزوی آغاز حمایت‌های بنیاد ملیَ نخبگان کشور از تعدادی از مستعدین برتر حوزوی بنیاد ملی نخبگان کشور 500 نفر از مستعدین برتر حوزوی خواهر و برادر را که 324 نفر آنها از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و حوزه علمیه اصفهان(برادران)، 87 نفر از حوزه‌های علمیه خواهران و 89 نفر از حوزه علمیه خراسان هستند، تحت پوشش قرار می‌دهد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=410829 uploads/BMN_logo_352086.png

نگاهی به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

 

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با هدف «برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در راستای تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی» در سال 1390 تأسیس شد.

 

تعیین 194 استعداد برتر دیگر در جلسه کمیسیون هیأت امنای مرکز امور نخبگان

شناسایی 194 نفر از استعدادهای برتر برادر و خواهر در سال 98 به تأیید کمیسیون هیأت امناء رسید. 12:27 - 1399/04/12 ادامه

اتمام بررسی پرونده های واجدین شرایط استعداد برتر در آخرین جلسه کارگروه آموزش استعداد‌های برتر

بررسی پرونده های واجدین شرایط حوزه علمیه خواهران و پرونده های مرکز مدیریت اصفهان 12:22 - 1399/02/25 ادامه

بروز رسانی اطلاعات و تکمیل سوابق

بروزرسانی اطلاعات موجود مربوط به استعدادهای برتر در سامانه مرکز امور نخبگان 12:3 - 1398/11/16 ادامه

آغاز حمایت‌های بنیاد ملیَ نخبگان کشور از تعدادی از مستعدین برتر حوزوی

بنیاد ملی نخبگان کشور 500 نفر از مستعدین برتر حوزوی خواهر و برادر را که 324 نفر آنها از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و حوزه علمیه اصفهان(برادران)، 87 نفر از حوزه‌های علمیه خواهران و 89 نفر از حوزه علمیه خراسان هستند، تحت پوشش قرار می‌دهد. 13:32 - 1398/10/02 ادامه